Hotel Mikołajki, Mikołajki
, Mikołajki

Regulaminy

Wybierz termin
29 maj 2023
30 maj 2023

Gwarancja najniższej ceny 

Regulamin hotelu
i warunki rezerwacji

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin został sporządzony przez Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej: „Usługodawca”), określa zasady funkcjonowania hotelu i świadczenia usług hotelarskich, zasady dokonywania rezerwacji miejsca hotelowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.hotelmikolajki.pl. Usługodawca jest operatorem hotelu.

 2. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w hotelu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Definicje
 1. Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z zapisami Regulaminu,

 2. Usługi - każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie świadczone w ramach hotelu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu,

 3. Serwis - strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą Systemu rezerwacyjnego.

 1. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług
 1. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, usługi obejmują w szczególności:
 • wynajem pokoi hotelowych,
 • usługi gastronomiczne,
 • wynajem sal konferencyjnych,
 • wynajem miejsca parkingowego.
 1. Możliwość rezerwacji miejsca hotelowego jest dostępna:
 • poprzez System rezerwacji - interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie za pośrednictwem serwisu, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca hotelowego w hotelu dostępnym w Systemie,
 • drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w serwisie,
 • drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny w serwisie,
 • osobiście – w recepcji hotelowej.
 1. Płatności – serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego online poprzez współpracę z serwisem tPay. W przypadku dokonania rezerwacji w inny sposób niż poprzez System rezerwacji, płatność możliwa jest także gotówką, przelewem lub kartą płatniczą i kredytową.
 1. Usługodawca akceptuje następujące karty płatnicze:
 • przy płatnościach On-Line: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express,
 • przy płatnościach bezpośrednio w hotelu: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express.
 1. W ramach funkcjonowania hotelu świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z przyznaną kategorią i standardem hotelu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji hotelowej w trakcie pobytu, co umożliwi niezwłoczną reakcję Usługodawcy.
 1. W ramach funkcjonowania hotelu Usługodawca zapewnia w szczególności: 
 • pobyt Gościa w hotelu, w tym poszanowanie danych osobowych Gościa zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
 • sprzątanie pokoju (w godz. 8:00 - 16:00) oraz usuwanie usterek podczas nieobecności Gościa, a w czasie Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić powstałe niedogodności; w przypadku naprawy uszkodzeń. Gość zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.
 1. Ponadto, na życzenie Gościa, w ramach funkcjonowania hotelu, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi dodatkowe:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o określonej godzinie;
 • przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego;
 • przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego);
 • zamawianie usługi transportowej;
 • przyjmowanie rezerwacji na usługi fitness;
 • płatny room-service.
 1. Regulamin funkcjonowania hotelu
 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
 1. Jeżeli Gość, wynajmując pokój, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się jedną dobę wynajmu pokoju.
 1. Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, Hotel za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę hotelową.
 1. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu pierwotnego wyjazdu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 1. W sytuacji gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby hotelowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli hotelu przy czym jednym z nich musi być Dyrektor lub Kierownik hotelu. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie hotelu i będą do odbioru w recepcji.
 1. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa – na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowuje pozostawione rzeczy przez okres roku.
 1. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w recepcji hotelowej najpóźniej do godziny 18:00 na dzień przed planowanym skróceniem pobytu. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej.
 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 1. Osoby niezameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu recepcji hotelowej, tylko w godzinach 6:00 – 22:00.
 1. Po zameldowaniu w hotelu Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelową. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel hotelu, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 1. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu hotelu wyrządzone przez siebie, osoby za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające.
 1. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowywaniu się z hotelu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 1. Wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie, znajdującym się w pokoju lub w depozycie w recepcji. W przypadku pozostawienia wartościowych przedmiotów poza sejfem, Hotel nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 1. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W hotelu obowiązuje zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość hotelowy może zostać obciążony karą umowną w wysokości 1000 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 1. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel hotelu.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna itp.).
 2. Hotel posiada możliwość pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 1. Rezerwacja miejsca hotelowego
 1. Rezerwacja miejsca hotelowego dostępna jest:
 • poprzez System rezerwacji,
 • drogą telefoniczną,
 • drogą poczty elektronicznej,
 • osobiście w recepcji hotelu.
 1. W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed rozpoczęciem pobytu, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi rezerwacji miejsca hotelowego. Gość jest uprawniony do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
 1. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego oprócz warunków wskazanych w ust. 2 konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę” oraz dokonanie zapłaty poprzez system eCard lub podczas pobytu w hotelu, jeżeli taka metoda jest dostępna.
 1. W czasie rezerwacji Usługodawca informuje o:
 • głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa oraz o cenie usług,
 • danych identyfikujących Usługodawcę,
 • braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • konieczności dodatkowej płatności za usługi nie objęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Gościa dodatkowych usług podczas pobytu w hotelu.
 1. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej Usługodawca prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami o których mowa w ust. 4 powyżej na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 4 informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem sposób.
 1. Rezygnacja z rezerwacji miejsca hotelowego
 1. Rezygnacja z dokonanej przez Gościa rezerwacji powinna nastąpić w ten sam sposób w który została dokonana.
 1. Rezygnacja z rezerwacji miejsca hotelowego jest możliwa najpóźniej na jeden dzień przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu do godz. 12.00, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej.
 1. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub niestawienia się przez Gościa w hotelu w deklarowanym dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu, Gość będzie zobowiązany do zapłaty opłaty rezerwacyjnej, chyba, że rezerwacja została dokonana w ramach oferty , której regulamin stanowi inaczej.
 1. Opłata rezerwacyjna stanowi należność za pierwszą niewykorzystaną dobę hotelową wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej. W przypadku rezerwacji dokonanej w ramach w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład HOT DEAL) opłata rezerwacyjna stanowi należność za wszystkie niewykorzystane doby hotelowe wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi. 
 1. W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezygnacji dokona zwrotu dokonanej przez Gościa zapłaty po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej jeżeli tak stanowiły warunki oferty na podstawie, której rezerwacja została dokonana.
 2. Kod DHSPEC uprawnia do 15% zniżki na nocleg przy rezerwacjach bezpośrednich dla ofert Hot Deal i Cena Dnia.
 1. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
   
 2. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.
   
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
   
 4. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 1. Własność intelektualna Usługodawcy
 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Reklamacje
 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
   
 2. Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy.
   
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację na stronie internetowej Usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
   
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Regulamin Parkingu Zewnętrznego Hotelu Mikołajki Leisure&SPA

 

1. Parkingi zewnętrzne dolny i górny są płatne, niestrzeżone.

2. Parkingi są zabezpieczone systemem monitoringu.

3. Parkingi przeznaczone są dla samochodów osobowych, vanów, autokarów.

4. Na terenie parkingów obowiązują powszechne zasady ruchu drogowego.

5. Na terenie parkingów obowiązuje prędkość maksymalna 5 km/h.

6. Parkingi czynne są całą dobę, siedem dni w tygodniu.

7. Korzystający z parkingów uprawniony jest do parkowania na dowolnym, nie objętym rezerwacją, miejscu parkingowym w ramach górnego lub dolnego parkingu w zależności od opcji jaką Gość wykupił lub posiada w ofercie pobytowej.

8. Korzystający z parkingów ma obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu parkingu.

9. Goście hotelowi mają obowiązek opuszczenia parkingów do godziny 12:00 w dniu wyjazdu z Hotelu. W przypadku wyjazdu po godzinie 12:00 kolejną dobę postoju uznaje się za rozpoczętą.

10. Dla Gości spoza hotelu legitymujących się dowodem zakupu usług w obiekcie w dniu postoju do 2 h parking bezpłatny.

11. Przy opuszczaniu parkingów, parkujący zobowiązany jest do dokonania opłaty należnej za korzystanie z postoju. Opłaty parkingowe pobierane są w recepcji hotelowej.

12. Korzystający z parkingu proszony jest o ograniczanie, do niezbędnego minimum, czasu pracy silnika samochodowego podczas postoju.

13. Pojazd przyjęty na parkingi musi zostać należycie zabezpieczony przez właściciela:

13.1 wyłączony silnik;

13.2 wyłączone światła oraz inne odbiorniki prądu za wyjątkiem zabezpieczeń alarmowych;

13.3. zamknięte okna i drzwi;

14. Na terenie parkingów obowiązuje zakaz:

14.1 spożywania alkoholu;

14.2 palenia tytoniu;

14.3 mycia pojazdów.

15. Dzieci mogą przebywać na terenie parkingów wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

16. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody pojazdu parkującego, powstałe na skutek:

16.1 rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa ogólnego
i przeciwpożarowego przez korzystającego z parkingów;

16.2 przestępstwa lub wykroczenia dokonanego przez korzystającego
z parkingów;

16.3 uszkodzeń powstałych przed wprowadzeniem pojazdu na parkingi;

16.4 nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu;

16.5 kierowania pojazdem przez właściciela lub upoważnionego kierowcę
w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających;

16.6 kradzieży pozostawionych w pojeździe przedmiotów wartościowych, gotówki, papierów wartościowych, dokumentów itp.;

16.7 uszkodzenia pojazdu w trakcie manewrowania;

16.8 szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym;

16.9 kradzieży pojazdu oraz pozostawionych w nim rzeczy, jak również dodatkowego wyposażenia pojazdu;

16.10 działania sił wyższych takich jak: pożar, powódź, strajki, rozruchy, działania terrorystyczne itp.

17. Hotel może odmówić przyjęcia pojazdu na parkingi w przypadku:

17.1 braku wolnych miejsc parkingowych;

17.2 złego stanu technicznego pojazdu;

17.3 braku podania przyczyny.

 

Dyrektor hotelu
Tomasz Jagier

Regulamin sali zabaw Hotelu Mikołajki Leisure&SPA

REGULAMIN SALI ZABAW HOTELU MIKOŁAJKI LEISURE&SPA
 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Sali Zabaw, zwanych w dalszej części regulaminu Salą Zabaw zaaranżowaną pomieszczeniu należącym do Hotelu.
2. Rozpoczęcie korzystania z Sali Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Opiekuna dziecka.
3. Opiekun dziecka (rozumiany jako rodzic, opiekun prawny, jak i inna osoba sprawująca faktyczny nadzór nad dzieckiem podczas pobytu w Hotelu) mają obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Sali Zabaw przez dziecko oraz poinformowania dziecka o ogólnie obowiązujących zasadach korzystania z Sali Zabaw, jak i znajdujących się w niej urządzeniach.
4. Sala Zabaw czynna jest codziennie w godzinach 9:00 – 13:00 i 15:00 – 20:00. Wstęp na Salę Zabaw poza wskazanymi godzinami jest zabroniony, chyba że personel Hotelu zezwoli na przebywanie na Salach Zabaw określonych osób. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Sali Zabaw, co będzie potwierdzone widoczną informacją przy wejściu do Sali Zabaw.
5. Korzystanie z Sali Zabaw jest przewidziane dla dzieci w wieku 5 - 12 lat. dzieci do 5 lat powinny przebywać w sali pod opieką rodziców.
6. W trakcie korzystania z Sali Zabaw dzieci jak i opiekunowie nie powinni mieć ubioru lub ozdób, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom lub ulec uszkodzeniu, takich jak: zegarki, bransoletki, łańcuszki z ostrymi zakończeniami, odzież z ostrymi elementami lub wykończeniem. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli ubiór dziecka lub opiekuna może potencjalnie powodować ryzyko wyrządzenia szkód innym osobom.
7. Dzieci przebywają w Sali Zabaw ze swoim Opiekunem/Rodzicem. Opiekunowie/Rodzice sprawują nadzór nad dzieckiem podczas jego pobytu w Sali Zabaw.
8. Na Sali Zabaw w wybranych terminach prowadzone są zajęcia organizowane przez Animatorów. Zajęcia odbywają się wedle ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu dostępne są u personelu Hotelu. Animatorzy prowadząc swoje zajęcia nie sprawują opieki ani nadzoru na pozostawionymi w Salach Zabaw dziećmi.
9. Dzieci pozostawione w Sali Zabaw bez Opiekuna (rodziców lub prawnych opiekunów) przebywają w niej na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. Hotel, jego personel, jak i Animatorzy nie sprawują opieki ani prawnego nadzoru na dziećmi w Sali Zabaw. W sytuacji zamiaru pozostawienia dziecka w Sali Zabaw bez opieki, rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym zamiarze personelu Sali Zabaw oraz przekazanie kontaktowego numeru telefonu komórkowego.
10. Hotel informuje, że istnieje możliwość zamówienia odpłatnej opieki nad dzieckiem z podmiotu zewnętrznego, współpracującego z Hotelem. Szczegółowych informacji udziela personel Hotelu.
11. Ze względów epidemiologicznych, mając na uwadze zdrowie pozostałych uczestników Sali Zabaw, personel Sali Zabaw może odmówić wstępu dzieciom lub rodzicom/opiekunom z widocznymi objawami choroby (widoczne objawy przeziębienia takie jak katar, kaszel, wysoka temperatura jak i widoczne objawy innych chorób).
12. Obowiązkiem Rodzica/Opiekuna dziecka jest powiadomienie personelu Sali Zabaw o chorobach lub niepełnosprawności dziecka, które mogą mieć wpływ na prawidłowe korzystanie przez dziecko z Sali Zabaw.
13. Z urządzeń zabawowych dostępnych w Sali Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją. Zabronione jest wynoszenie urządzeń jak i zabawek poza teren Sali Zabaw.
14. Zabronione jest wnoszenie do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania w Sali Zabaw posiłków i napojów serwowanych w restauracji hotelowej. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz wprowadzania zwierząt. W razie stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu przez personel hotelu, może on nakazać opuszczenie Sali Zabaw przez Rodzica/Opiekuna po uprzednim odebraniu przezeń dziecka.
15. Na terenie Sali Zabaw zabrania się w szczególności: popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy; niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju.
16. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy lub sobie samemu.
17. Wszelkie szkody na mieniu lub osobie powinny być zgłaszane bezpośrednio po ich wystąpieniu, przed opuszczeniem Sali Zabaw.
18. Za osobiste rzeczy zgubione, pozostawione bądź zniszczone w Sali Zabaw Hotel nie ponosi odpowiedzialności, chyba, że szkody te wynikają z winy lub zaniechania personelu.
19. Urządzenia audiowizualne znajdujące się w Sali Zabaw może obsługiwać wyłącznie uprawniony Personel.
20. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia powinny być zgłaszane personelowi Sali Zabaw lub Recepcji Hotelu.
21. Prawni opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką, chyba, że odpowiedzialność będzie inaczej kształtowana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
22. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli nie przestrzega ono zasad Regulaminu, korzysta z urządzeń lub zabawek w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, nie wykonuje poleceń personelu bądź swoim zachowaniem zagraża innym dzieciom lub samemu sobie.
23. Na terenie Sali Zabaw należy przestrzegać ogólnie obowiązujących reżimów bezpieczeństwa i higieny.
24. Przed wejściem do Sali Zabaw każdy powinien zdezynfekować dłonie udostępnionym przez Hotel preparatem. Wymagane jest zasłonienie nosa i ust w sytuacji, gdy nie jest możliwe zachowanie odległości 2 m pomiędzy innymi uczestnikami Sali Zabaw (nie dotyczy rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
 
Dyrektor hotelu
Tomasz Jagier

Regulamin pobytu ze zwierzętami domowymi

REGULAMIN POBYTU W HOTELU MIKOŁAJKI LEISURE&SPA ZE ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI

 1. Hotel Mikołajki***** (zwany dalej „Hotelem”) przyjmuje Gości wraz ze zwierzętami jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy rezerwacji pobytu w Hotelu i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia w drodze wiadomości mailowej na adres podany przy rezerwacji pobytu oraz z zastrzeżeniem, że akceptowane są tylko zwierzęta domowe.
 2. Koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu wynosi 150 zł/doba.
 3. Hotel może odmówić wyrażenia zgody na pobyt w Hotelu zwierząt ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym m.in.: Pit bull, Rottweiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaff, Buldog.
 4. Właściciel powinien posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnymi wpisami o szczepieniach i odrobaczeniu.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Na terenie Hotelu psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 6. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych oraz na teren placu zabaw dla dzieci. Wyjątek stanowi pies przewodnik.
 7. Właściciele psów muszą posiadać specjalnie przeznaczone dla nich posłanie.
 8. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.
 9. Właściciele psów są zobowiązani do dbania o czystość związaną z pobytem ich zwierzęcia w Hotelu, w tym do natychmiastowego sprzątania nieczystości pozostawionych w hotelu i jego otoczeniu. Właściciele kotów są zobowiązani do posiadania kuwety z piaskiem i opróżniania jej do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu.
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Pracownicy Hotelu będą starali się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu.
 11. Właściciel zwierzęcia ponosi za niego pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany do naprawienia wszystkich szkód spowodowanych przez zwierzę podczas pobytu w Hotelu w mieniu Hotelu bądź mieniu innych Gości oraz do pokrycia wszystkich związanych z tym kosztów. Koszty związane z usunięciem szkód spowodowanych przez zwierzę będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu.
 12. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Hotelu i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, bądź personelu, Hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z Hotelu.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do niesprzątnięcia pokoju w trakcie pobytu Gości
  w którym znajduje się pozostawione zwierzę. Pokój zostanie sprzątnięty jedynie w obecności właściciela zwierzęcia, który będzie sprawował opiekę nad zwierzęciem.

 

Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie karą pieniężną w wysokości 500 zł


 


Dyrektor hotelu

Tomasz Jagier

 

Zobacz na mapie

Rezerwacja niedostępna

W celu zarezerwowania pobytu prosimy o kontakt z recepcją.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Falista 7, 81-331, Gdynia Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane